Forside  :  Velkommen   :  Destinationer   :  Bestilling   :  Nyheder   :  Praktisk
 
   
Online søgning
Du kan søge din skibolig ved at vælge destination:
Destination
Hjælp 

Rejsebetingelser for TimeOff Travel ski


Tilmelding

Tilmelding skal ske telefonisk, via Internettet, eller skriftligt til TimeOff Travel(TOT), hvorefter vi reserverer rejsen og sender et rejsebevis/faktura. Det er kundens ansvar at navn på rejsedeltagerne er i overensstemmelse med de i passene angivne navne. Ændring af navne efter tilmelding er ofte ikke muligt eller kan kun foretages mod gebyr. Depositum samt evt. afbestillingsforsikring skal betales senest 3 dage efter modtagelsen, af rejsebevis/faktura. Ved indbetaling af depositum er tilmelding bindende. Restbeløbet skal uopfordret være TOT i hænde senest 6 uger inden afrejse, i modsat fald har vi ret til at annullere rejsen, og depositum er tabt. Rejsebevis samt deltagerspecifikation skal medbringes på rejsen og fremvises på forlangende.

 

Depositum

Kr. 1.000,- pr. person for rejser op til DKK 4.999,-

Kr. 2.000,- pr. person for rejser fra DKK 5.000,- 9.999,-
Kr. 3.000,- pr. person for rejser fra DKK 10.000,- 14.999,-
30% pr. person for rejser der overstiger DKK 15.000,-
Ved køb af specialrejser kan depositum med andre beløbsgrænser fastsættes.

 

Priser og ændringer

TOT har ret til at ændre prisen for en rejse som følge af ændrede valutakurser, skatter og afgifter, oliepriser etc. Hvis eksempelvis lufthavnsskatter stiger med 50,- kr. forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter eller lign. Prisændringen vil dog ikke kunne overstige 10% af rejsens pris og vil ikke kunne foregå senere end 14 dage før afrejse. Prisen for en rejse er i prislisten angivet med det antal deltagere, som en lejlighed eller et hotelværelse beboes af. Ønsker man at bo færre personer end angivet i prislisten, skal der betales et tomsengsgebyr, kontakt TOT for pris. Indkvarteringen må kun benyttes af de personer, der tilmeldt rejsen hos TOT. I de tilfælde, hvor en eller flere deltagere i et selskab afbestiller rejsen eller på grund af sygdom el. lign. bliver forhindret i at deltage i rejsen, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i en anden lejlighed/hotelværelse til det faktiske antal rejsende, og prisen pr. person justeres i overensstemmelse hermed. Hvor dette ikke er muligt eller hvis de rejsende ønsker at blive boende i den oprindelige lejlighed/hotelværelse, vil prisen blive justeret herefter.

 

Valutakurs

Alle priser er beregnet ud fra en Eurokurs på 7,50.

 

Afbestilling af rejsen

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse rejsen, skal TOT straks kontaktes pr. telefon. Vi skal dog have et skriftligt afbud eller afbud pr. e-mail til mail@timeoff.dk senest 48 timer efter dit telefoniske afbud. Ved afbestilling af rejsen gælder følgende regler og frister:
Ved afbestilling mere end 6 uger før afrejse mistes depositum.

Ved afbestilling 6-2 uger før afrejsen mistes 50% af rejsens pris

Ved mindre end 2 uger før afrejsen mistes hele rejsens pris.

Ved afbestilling af en pakkerejse indeholdende liftkort, indgår værdien af liftkortet i pakkerejsen, og liftkortet kan ikke refunderes separat. Ændring af navne efter tilmelding er ofte ikke muligt eller kan kun foretages mod gebyr. For rejser baseret på charterflyvninger er navneændring gratis indtil 14 dage før afrejse. Ændringer foretaget efter dette tidsrum, koster kr. 450,- pr. navn. For rejser baseret på rutefly gælder flyselskabets regler. Kontakt os hurtigst muligt, hvis dette bliver aktuelt.

 

Afbestillingsforsikring

I samarbejde med Gouda Rejseforsikring kan vi tilbyde 2 former for afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen er jeres sikkerhed for, at I, i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med depositum for rejsen.

STANDARD – SYGDOMSDÆKNING – 5 % AF REJSENS PRIS

En Gouda afbestillingsforsikring dækker selvfølgelig ikke, hvis du blot fortryder eller får andre planer – men den dækker, hvis du bliver syg op til rejsen. Vores Standarddækning dækker afbestilling som følge af:

 Afbestillingsforsikringen dækker bl.a. i følgende tilfælde (uddrag af forsikringsbetingelser):

Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde den planlagte rejse pga. død eller alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst (opstået efter forsikringens tegning), som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller dennes:

a) ægtefælle eller samlever(ske)

b) forældre eller svigerforældre

c) børn eller børnebørn

d) søskende

e) bedsteforældre (hvis disse ikke er fyldt 75 år)

f) svigerinde eller svoger

g) rejseledsager

Maksimum tre forsikringstagere kan afbestille med henvisning til pkt. g) rejseledsager.

SUPER – EKSTRA DÆKNING – 6 % AF REJSENS PRIS

Søger du en forsikring, der dækker mere end den almindelige afbestillingsforsikring? Ved at betale et tillæg på 1 % kan du udvide din dækning med nedenstående ekstra dækninger.

a) Denne forsikrings omfang er udvidet til at dække tabt ferieformål.

D.v.s. at denne forsikring træder i kraft såfremt en akut opstået skade

forhindrer den forsikrede i at udøve den planlagte ferieaktivitet, i dette tilfælde skiløb.

b) Brand eller indbrud i din bolig

c) At du som studerende ikke består en eksamen og derfor skal til reeksamination.

d) At du bliver opsagt og skal søge eller påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet.

e) Bedrageriske handlinger eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed.

 

Hvis I bliver nødt til at afbestille

Skal TOT informeres telefonisk herom omgående. For erstatning foretages henvendelse direkte til Gouda Rejseforsikring.

TOT skal informeres skriftlig senest en arbejdsdag efter det opståede, men dog inden rejsens påbegyndelse. (Rejsens påbegyndelse er det øjeblik man forlader hjemmet, for at tage på den planlagte. rejse). Lægelig eller anden dokumentation fremsendes direkte til Gouda rejseforsikring sammen med udfyldt skadeanmeldelses blanket. Læs mere og download blanket her

 

Ændring af rejsen

I kan indtil 10 uger før afrejse kvit og frit ændre både rejsemål, afrejsetidspunkt og den valgte indkvartering. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Hvis I ønsker at ændre påstigningssted skal dette meddeles TOT skriftlig senest 14 dage før afrejse. Kommer I for sent til det aftalte mødested (påstigningssted) ved afrejse, vil I ikke kunne forvente nogen form for godtgørelse.

 

Arrangørens aflysning af en rejse

TOT kan aflyse en rejse af følgende årsager:

På grund af force majeure hvorved arrangøren er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsedeltagere. Såfremt et tilstrækkeligt antal tilmeldinger på en afgang ikke er opnået, hvorved arrangøren er forpligtet til at underrette de tilmeldte på rejsen snarest og ikke senere end 14 dage før afrejse. Aflyses en rejse som følge af ovennævnte punkter, tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke den rejsende nogen godtgørelse.

 

Arrangørens ansvar

TOT kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol. Endvidere kan TOT ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af TOT anvist og aflåst lokale. Selv ved skader på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vores ansatte transportørers side, skal I rette henvendelse til jeres eget forsikringsselskab. Det er ikke tilladt at pakke tøj sammen med skiudstyr. I bør på forhånd sikre jer, at I ikke har selvrisiko, da selvrisiko betragtes som manglende forsikring. Herudover er TOT ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer. Specialaftaler der ikke er anført på rejsebeviset, er bureauet uvedkommende. TOT forsøger så vidt muligt at efterkomme specifikke ønsker oplyst ved bestilling af rejsen, eksempelvis beliggenhed af lejlighed, særlig placering i tog, fly, dansk skilærer i den lokale skiskole m.v., men TOT kan ikke garantere dette og kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt et ønske ikke kan efterkommes. TOT kan ikke gøres ansvarlig for lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende. Al færdsel i skiområdet sker på eget ansvar. Der tilkommer jer ikke kompensation ved programændringer, der skyldes regler fra det pågældende land myndigheders side.

TOT er medlem af rejsegarantifonden, reg. nr. 1812.

 

Særlige ønsker

Ved bestilling af rejsen er I velkomne til at fremkomme med særlige ønsker i forhold til f.eks. transport og indkvartering, herunder beliggenhed mv. TOT vil så vidt muligt forsøge at opfylde disse, men vi gør opmærksom på, at sådanne ønsker aldrig kan garanteres.

 

Depositum og rådighed over indkvarteringen

Lejlighederne/værelset er til rådighed fra lørdag kl. 17 til den følgende lørdag kl. 9. Ved modtagelsen af nøglen til lejligheder/chaleter skal der nogle gange betale depositum. Der opkræves depositum på ca. 250 – 500 € for lejligheder/chaleter. Depositum skal afregnes kontant med udlejeren på stedet. Depositum refunderes på afrejsedagen eller eftersendes til Danmark, såfremt lejligheden efterlades i ordentlig stand.

 

Den rejsendes ansvar

I er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som TOT eller dennes repræsentanter samt fly-, tog- og busselskaber fastsætter. Rejsedeltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller, lejligheder m.v. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel/lejlighed, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning. I er erstatningsansvarlige efter alm. erstatningsregler for skader forvoldt mod TOT, dennes repræsentanter og andre TOT samarbejder med. TOT er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte depositum for lejlighed/chalet/hotelværelse, såfremt ovenstående overtrædes. I er selv ansvarlige for at have gyldigt pas og evt. visum og det påhviler jer selv at afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i disse formaliteter. I skal tjekke det udsendte rejsebevis/billet inden afrejse for eventuelt ændret afrejsetidspunkt eller afrejsested, for både udrejse og hjemrejse. Rejsebevis/billetudsendes med post eller e-mail fra TOT ca. 7 dage før afrejse.

 

Luftfartselskabets ansvar

Flyvning til og fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Warszawa-konventionen af 1929 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning. Hvor ikke andet er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

 

Reklamationer

Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor TOT på tlf. +45 35382505. Såfremt I efter rejseafslutning stadig mener at have noget at anke over, skal dette meddeles TOT skriftligt senest 4 uger efter hjemkomsten. Senere reklamationer modtages ikke.

 

Skiskole

På de destinationer hvor TOT tilbyder dansk skiskole, forbeholder TOT sig ret til at ændre skiskolen til den lokale skiskole, såfremt offentlige myndigheder etc. måtte forhindre afvikling af skiskolen. Hvis undervisningen ikke kan afholdes på dansk, vil vi forsøge at få engelsk undervisning. Lykkes dette ikke, vil undervisningen foregå på den lokale skiskoles modersmål. Alternativt vil den fulde skiskolebetaling refunderes. Manglende dansk undervisning giver ikke ret til at ophæve aftalen om skiundervisning.

 

Retsvalg og værneting

Enhver tvist mellem lejer og TOT, herunder fortolkningen af disse aftalevilkår, afgøres ved dansk ret. Søgsmål mod TOT skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

 

 

TimeOff Travel ApS

Rymarksvej 32

2900 Hellerup

mail@timeoff.dk

Tlf. +45 35382505
Cvr.nr. 29197199

 

 

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev her
Toscana Ski
Få tilsendt tilbud og nyheder på e-mail.


kontakt os
mail@timeoff.dk eller
tlf. 35 38 25 05 for et tilbud til dig
__________________________________


Sommer i Toscana 
Kontakt os nu og få et tilbud på din tur til Toscana
 
Vi flyver hver lørdag, det meste af sæsonen, fra København til Alperne. Vi har fly til Geneve, Zürich, Milano, Torino og Verona. Vore destinationer er Samoëns, La Thuile, Cervinia, Passo Tonale, Kaunertal, Weissee og St. Anton

Her kan du bo i Samoëns
Her kan du bo i Cervinia
Her kan du bo i La Thuile
Her kan du bo i St. Anton
 
Kontakt os nu på mail@timeoff.dk eller tlf. 35 38 25 05
 

Ring på 35 38 25 05 eller mail til mail@timeoff.dk

______________________________
 

                

   
   email: mail@timeoff.dk   |   tlf. +45 3538 2505   |   fax. +45 3543 1320 Copyright ©2024. All rights reserved. Developed by CiCoor